fbpx

La tutoria té diverses manifestacions.

D’una banda, és l’acció d’un professional de l’educació amb un alumne o grup d’alumnes amb la finalitat d’aprofundir i afavorir el progrés maduratiu de la personalitat, la socialització, l’orientació acadèmica i, en nivells educatius en els quals la immediata professionalitat hi juga un paper important, també orientar-los en el món laboral.

D’altra banda, també és a través de la tutoria que totes aquestes accions es coordinen amb les famílies si són alumnes menors d’edat o que han donat autorització per a fer-ho si són majors d’edat.

Finalment és el temps que es destina, dins de l’horari acadèmic, a treballar amb el grup d’alumnes, si cal amb dinàmiques de grup, per aconseguir els objectius establerts en el Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre.

L’EVOLUCIÓ DE LA TUTORIA A LES AULES

Evidentment, l’assignatura de tutoria ha estat present durant molt temps a les escoles, però tot i els avenços de la investigació educativa, encara podem trobar centres que tendeixen a adaptar un rol en el qual el professor és el principal protagonista de l’educació. Això ha canviat i ara la formació del docent en general ha de dedicar una part important també a poder desenvolupar la tutoria d’un grup d’alumnes i, en última instància, sempre a ser un “tutor” del grup que desenvolupa les activitats d’aprenentatge de la matèria o unitat formativa/mòdul.

De la mateixa manera que les metodologies actives s’han imposat en totes les activitats acadèmiques, i també en la formació del món laboral, la tutoria grupal aprofita activitats grupals i individuals participatives on l’autoconeixement, la socialització, el desenvolupament personal, l’evolució psicològica, les oportunitats de millora i, en el pas de la infància a l’adolescència, l’acceptació i l’encaix en la família i el els grups d’iguals.

Per sort aquests aspectes s’han imposat i s’han mostrat imprescindibles en la realitat actual. Els centres que encara no tenen aquesta mirada de la tutoria perden una gran oportunitat en la formació integral i sistèmica dels seus alumnes, a més de ser una eina valuosa en la prevenció dels conflictes inherents a la convivència dins d’un centre educatiu.

QUINES ACTIVITATS PODEM REALITZAR EN LA TUTORIA?

Tots els nivells educatius tenen una planificació preparada pel claustre de professors i liderada pels tutors, els cap d’estudis i el Servei d’Orientació Psicopedagògica, és el PAT (Pla d’Orientació Tutorial) en el qual s’estableixen les activitats de cada sessió de tutories, normalment una per setmana.

Un dels eixos principals és l’aprenentatge en general, el treball que desenvolupen en la resta de matèries i el grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge, normalment amb un seguiment cada mes i mig aproximadament.

Un segon eix important és l’evolució psicològica i l’encaix social de cada alumne/a. La diversitat de la individualitat s’uneix amb el moment evolutiu.

El tercer eix és la socialització que en molts casos va lligada i condicionada per l’anterior.

I no és menys important la relació amb les famílies de manera individual o col·lectiva en les nostres Aules de Pares on intentem acompanyar-les en situacions que són habituals aquestes edats.

Per fer això, busquem experiències que motivin, acomplim activitats breus que impliquin sentiments i analitzem i interpretem les idees prèviament plantejades.

Reflexionem abans d’actuar, proposem un seguit de preguntes per realitzar l’acció després d’analitzar la situació.

Plantegem un pensament lògic, sintetitzem la informació amb mapes conceptuals i resolem els problemes emfatitzant la informació a través de preguntes de descoberta i d’indagació.

Posem en pràctica les idees de forma directe i elaborem diagrames amb els quals executem activitats que relacionen la teoria i la practica.

QUINS VALORS TREBALLEM A MONLAU?

A Monlau vam desenvolupar un projecte propi que sempre està present tot i que no sempre és visible, nosaltres parlem de les 11C’s:

Consciència, Compassió, Creativitat, Cooperació, Curiositat, Confiança, Civisme, Calma, Comunicació, Crítica i Compromís.

Treballem aquests valors des del model que representen els tutors, els professors i els alumnes que tenen una trajectòria en el nostre centre.

Aspirem que els nostres docents encaixin en aquestes 11C’s i que ajudin els nostres alumnes a desenvolupar-les.

 

Si vols estar al dia de les activitats que fem, podeu seguir-nos a totes les nostres xarxes socials!


× T'ajudem?